ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คำถามที่พบบ่อย
งานคดี/งานธุรการคดี
  1. สำนวนยังอยู่ที่ศาลชั้นต้น เหตุใดจึงได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑
  2. เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเสร็จแล้ว คู่ความจะขอฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ ที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้หรือไม่
  3. กรณีที่สำนวนคดียังอยู่ที่ศาลชั้นต้น คู่ความจะขอยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง หรือเอกสารอื่นใด ณ ที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้หรือไม่
  4. กรณีที่สำนวนคดีส่งมายังศาลอุทธรณ์ภาค ๑ แล้ว คู่ความจะยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง หรือเอกสารอื่นใด ณ ที่ทำการของศาลชั้นต้นได้หรือไม่
  5. ศาลชั้นต้นศาลใดบ้างที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๑
  6. คดีของศาลเยาวชนและครอบครัวคู่ความต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลใด
  7. ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ หรือไม่
ความรู้เกี่ยวกับ งานคดี/งานธุรการคดี
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

91

            วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  นางสาวปิยกุล  บุญเพิ่ม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  เป็นประธานการประชุมใหญ่ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ในโอกาสที่มีข้าราชการตุลาการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่   โดยมีท่านที่ปรึกษาฯ   รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ประธานแผนกคดีฯ   ผู้พิพากษาอาวุโสฯ   ผู้พิพากษาฯ  ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ  ผู้อำนวยการ  ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับหัวหน้าส่วนรวม  ๘๖  คน  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ได้มอบหมายนโยบายการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ  ห้องประชุมศาลอาญา  ชั้น  ๑๐  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  รับประทานอาหารร่วมกัน  ชั้น  ๑๓  ศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ
อ่านข่าว