ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย
งานคดี/งานธุรการคดี
 1. สำนวนยังอยู่ที่ศาลชั้นต้น เหตุใดจึงได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 2. เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเสร็จแล้ว คู่ความจะขอฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ ที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้หรือไม่
 3. กรณีที่สำนวนคดียังอยู่ที่ศาลชั้นต้น คู่ความจะขอยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง หรือเอกสารอื่นใด ณ ที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้หรือไม่
 4. กรณีที่สำนวนคดีส่งมายังศาลอุทธรณ์ภาค ๑ แล้ว คู่ความจะยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง หรือเอกสารอื่นใด ณ ที่ทำการของศาลชั้นต้นได้หรือไม่
 5. ศาลชั้นต้นศาลใดบ้างที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 6. คดีของศาลเยาวชนและครอบครัวคู่ความต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลใด
 7. ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ หรือไม่
ความรู้เกี่ยวกับ งานคดี/งานธุรการคดี
การนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งล่วงหน้า
 1. การนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ล่วงหน้า
 2. ข้อปฏิบัติศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ว่าด้วยการนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งล่วงหน้า พ.ศ. 2555
 3. ข้อแนะนำศาลชั้นต้นในการนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไว้ล่วงหน้า

การพิจารณาคดีผู้บริโภค
 1. การพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 2. การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 3. การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับฟ้องอุทธรณ์คดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานคำสั่งคำร้องคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 7. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานคดีผู้บริโภค
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้
 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 4. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
 6. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
 7. พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
 1. การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 2. การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 4. วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับฟ้องอุทธรณ์คดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 7. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานคำสั่งคำร้องคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานคดีสิ่งแวดล้อม
 1. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 2. ข้อสังเกตคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 3. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีปฏิบัติงานธุรการคดีสิ่งแวดล้อม

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 1. นางศรีจัทราล ลี
 2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ร้านโต
 4. หจก.ก่อพงศ์

ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 1. บจ.ซิลเวอร์ไทย
 2. บจ.ดีเคเค
 3. บจ.ริโก้
 4. บจ.เอ เอ เปเปอร์
 5. ร้านโต
 6. ร้านศรีจันทรา ลี
 7. หจก.เอสพี.พารากอน

ประจำเดือน กันยายน 2559
 1. บจ.ซิลเวอร์ไทย
 2. บจ.ดีเคเค
 3. บจ.ริโก้
 4. นางศรีจันทรา ลี
 5. บจ.ดีเอ็มที เทรดดิ้ง
 6. บจ.รัชดาฯ
 7. ร้านโต
 8. ร้านเลิศทวีกิจ
 9. หจก.ก่อพงศ์
 10. หจก.เอส.พี.พารากอน

ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 1. บจ.ซิลเวอร์ไทย
 2. ร้านโต
 3. ศรีจันทราลี
 4. หจก.เอสพี

ประจำเดือน มกราคม 2560
 1. นางศรีจันทรา ลี
 2. บ. เอ เอ เปเปอร์ ฯ
 3. ร้านโต
 4. หจก. เอส. พี.พารากอน
 5. หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 1. ก่อพงศ์
 2. ซิลเวอร์ไทย
 3. ร้านโต
 4. ร้านเลิศทวีกิจ
 5. ศรีจันทรา ลี

ประจำเดือน มีนาคม 2560
 1. นางศรีจันทรา ลี
 2. บริษัท ซิลเวอร์ไทย จำกัด
 3. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท เอ.เอ เปเปอร์ ฯ
 5. ร้านโต
 6. ร้านเลิศทวีกิจ
 7. หจก. เอส.พี. พารากอน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 1. บ.เค ทีฯ
 2. บ.ซิลเวอร์ไทยฯ
 3. บ.เอ เอเปเปอร์ฯ
 4. ร้านเลิศทวีกิจ

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 1. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย
 2. นางศรีจันทรา ลี
 3. บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
 4. บริษัท ทีโอที จำกัด
 5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย
 6. บริษัท รัชดาเฟอร์นิเจอร์
 7. บริษัท ริโก้
 8. บริษัท เคทีเอ็นจิเนียริ่ง
 9. ร้านโต
 10. ร้านเลิศทวีกิจ
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.พารากอน


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ