ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

52

           เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐  นาฬิกา  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑  กล่าวต้อนรับ  คณะข้าราชการตุลาการ  รายงานตัวเข้ารับราชการในศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  จำนวน  ๑๗  คน  ณ  ห้องประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ชั้น  ๑๓  

อ่านข่าว

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ