ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

36

             เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  ศาลอุทธรณ์ภาค ๑  จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการทำงาน ”  โดย นายบัณฑิต รชตะนันทน์   ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๑   เป็นวิทยากร  บรรยายหัวข้อวิชา  “ แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมขอผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ”  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา  และนางสาวรัชดาวัลย์  หิรัญสาย  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑   บรรยายหัวข้อวิชา “ กลุ่มสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน ” เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  นาฬิกา  โดยมีข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค ๑  จำนวน ๖๙  คน  ร่วมฟังการบรรยายฯ  และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๗  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

คำถามที่พบบ่อย
ความรู้เกี่ยวกับ งานคดี/งานธุรการคดี
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ